a

Недостаци у раду лекара у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици довели су до повреде права осуђеног на приватност и онемогућили делотворну заштиту од злостављања, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је утврдио да Казнено-поправни завод у Нишу није спровео процедуру након примене мера принуде према осуђеном лицу на издржавању казне затвора.

Служба за здравствену заштиту Окружног затвора у Новом Саду, у непримерено дугом трајању, није предузимала све потребне радње ради пружања и обезбеђивања здравствене заштите притужиоцу, утврдио је Заштитник грађана.

Окружни затвор у Прокупљу нетачно је у записник о пријему лица на извршење казне затвора уписао дан када се осуђени јавио, чиме је за један дан дуже био лишен слободе него што је требало, утврдио је Заштитник грађана.

Страна 7 од 15

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava