a

Представници Заштитника грађана обавили су 15. августа 2018. године надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду у погледу поступања завода приликом пријема и уручивању поште лицима лишеним слободе која се налазе у тој установи.
Такође, поступајући по примљеној притужби притвореника који се налази у Окружном затвору у Новом Саду, ради допуне притужбе и упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање Заштитника грађана, обављен је ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

На основу сазнања којима се указује на недостатке у животним условима у седмом павиљону Казнено-поправног завода у Пожаревцу у погледу недостатка воде, као и поводом обраћања осуђених лица, којима указују на повреде права, представници Заштитника грађана обавили су 04. јула 2018. године надзор над радом тог завода.
Казнено-поправни завод у Пожаревцу омогућио је представницима Заштитника грађана да обиђу седми павиљон завода и непосредно се увере у стање у погледу доступности воде, као и да обаве разговоре са осуђеним лицима који су у њему смештени.
Приликом обављања надзора, Казнено-поправни завод у Пожаревцу у потпуности је сарађивао са Заштитником грађана, у складу са законом.

Поступајући по притужби којом се указује на повреде права у поступку смештаја без пристанка особа са менталним сметњама у психијатријску болницу, ради упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање, Заштитник грађана је, 30. маја 2018. године, обавио надзор над радом Градског центра за социјални рад, Одељења Земун.
Представници Заштитника грађана обавили су разговоре са запосленима и увид и копирање релевантне документације која се односи на основ по којем је подносиоцима притужбе постављен привремени старатељ, овлашћен за давање сагласности за њихово лечење и збрињавање у психијатријској установи.

Поступајући по притужби осуђеног лица на третмански рад у Окружном затвору у Прокупљу, Заштитник грађана је, 20. априла 2018. године, ради прибављања информација од значаја за оцену основаности притужбе, обавио ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе и запосленима у заводу, и извршио увид и копирање релевантне документације.
Окружни затвор у Прокупљу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана и ставио на располагање све податке којима, у вези са садржином притужбе, располаже.

Страна 2 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava