a

На основу информација да су појединим осуђеним лицима на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу у Београду повређена права на неповредивост физичког и психичког интегритета, представници Стручне службе Заштитника грађана Одељење за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавили су, током посете Заводу, разговоре са појединим осуђеницима и омогућили, онима који су то желели, подношење притужбе усменим путем.

Приликом наведене посете, а по пријему притужбе једног од осуђених лица, извршен је надзор над радом Завода у вези са наводима притужбе и прикупљена релеванта документација од значаја за даље поступање Заштитника грађана.

Дана 10. октобра 2017. године обављен је непосредан надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду, а поводом притужбе лица које се налази на извршењу мере притвора, да је од стране командира тучен иако није пружао отпор.

Том приликом обављен је разговор са подносиоцем притужбе и управником, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе.

Стручна служба Заштитника грађана Одељење за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења примила је притужбе осуђеника из Окружног затвора у Зајечару, а поводом којих је посетила тај Завод 28. септембра 2017. године. Притужбе се односе на повреду физичког и психичког интегритета, услова смештаја (хигијена, вода за пиће, кантина итд.) те немогућности боравка осуђеног лица изван затворених просторија на свежем ваздуху.

Том приликом обављени су разговори са подносиоцима притужби ради прикупљања релевантних информација, као и надзор над радом Службе за обезбеђење, Службе општих послова и Службе за здравствену заштиту.

Током непосредног надзора прикупљене су информације потребне за рад по примљеним притужбама и то од начелника Службе за обезбеђење, начелника Службе општих послова и лекара, као и релевантна документација.

Поступајући по наводима притужбе осуђеног лица који се налази у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели на повреду права на неповредивост физичког и психичког интегритета од стране запослених у Служби за обезбеђење, запослени у Стручној служби Заштитника грађана Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавили су 21. септембра 2017. године надзор над радом тог Завода.

Начелник Службе за обезбеђење пружио је све тражене податке од значаја за поступак контроле, а обављен је и ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

Страна 4 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava