a

Поступајући по наводима притужбе осуђеног лица који се налази у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели на повреду права на неповредивост физичког и психичког интегритета од стране запослених у Служби за обезбеђење, запослени у Стручној служби Заштитника грађана Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења обавили су 21. септембра 2017. године надзор над радом тог Завода.

Начелник Службе за обезбеђење пружио је све тражене податке од значаја за поступак контроле, а обављен је и ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava